BIẾN ( Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc )

Con người từ khi xuất hiện trên thế gian thì cuộc sống của nó và vũ
trụ đối diện với nó bao gồm cả tự thân nó không gì không nằm trong biến
hoá. Vũ trụ biến hóa đa đoan là lịch sử sản sinh và tiền đề lôgic của phạm
trù Biến.
Biến và bất biến là nói đối với nhau, tồn tại trong vũ trụ chỉ có hai loại
Biến và bất Biến. Nhưng trải qua nhiều năm tháng, quan sát thêm tỉ mỉ và suy
nghĩ tinh tế thì con người phát hiện thấy vật bất biến chỉ có tính chất tương
đối và tạm thời, thực tế nó là một hình thức biểu hiện đặc định của Biến, nói
cho đến cùng là đang Biến. Cho nên so với bất biến thì Biến có tính phổ biến
và tính khái quát trình độ cao hơn; con người phải nhận thức hiện tượng sự
vât biến.

Từ khóa: phạm trù triết học, triết học trung quốc, Tư tưởng Biến, thuyết biến dịch, Tư tưởng duy tân, cường lực cạnh biến

doc 473 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:20/09/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận