ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

- Đề cương văn hóa 1943 xác định văn hóa là một trong ba mặt trận(chính trị, kinh tế, văn hóa)
- Đề cương xác định 3 nguyên tắc của nền VH là: Dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa.
- Ngày 3/9/1945 hội đồng chính phủ xác định :
. Cùng với diệt giặc đói, phải diệt giặc dốt vì dốt làm suy yếu dân tộc
. Đấu tranh chống thói xấu như : lười biếng, gian dối, tham ô, đồng thời giáo dục đạo đức “Cần, kiệm,liêm, chính”
- Chỉ thị của Ban Chấp hành TW về “kháng chiến kiến quốc” (11/1945) xác định đường lối văn hóa là : xây dựng “văn hóa cứu quốc” (gắn VH với giải phóng dân tộc ), văn hóa dân chủ mới có tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng; phát triển giáo dục..

Từ khóa: kinh tế chính trị học, đường lối xây dựng nền văn hoá, các vấn đề xã hội, khái niệm văn hoá, quan niệm chỉ đạo

ppt 21 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:05/09/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận