GIÁO ÁN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a. Khái niệm tư tưởng và nhà tư tưởng - Theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là suy nghĩ, ý nghĩ. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng, Đảng cộng sản, chính sách của đảng, chủ nghĩa xã hội, giáo án tư tưởng Hồ Chí Minh

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:05/09/2013 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận