Giáo trình: Tư tưởng triết học Việt Nam

Theo quan niệm mác-xít thì “Triết học là một trong những hình thái ý
thức xã hội, là khoa học nghiên cứu về những con đường chung nhất, những
nguyên tắc chung nhất, những biện pháp chung nhất của sự vận động và phát
triển của thế giới”.
Triết học là một trong các hình thái ý thức xã hội ra đời khoảng thế kỷ
VI tcn, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, xét đến cùng triết học bị
quy định bởi đời sống vật chất của xã hội.
Đăng nhập để bình luận