MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục - Chủ biên: ThS. Cao Minh Kiểm

Nội dung cuốn "MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn sử dụng" quy định các mã và các quy ước thường xuyên được sử dụng (như nhãn trường, chỉ thị, trường con, các giá trị dạng mã) cho các yếu tố dữ liệu trong các biểu ghi thư mục theo MARC. Tài liệu này được biên soạn cho những người tham gia vào việc tạo ra và cập nhật các biểu ghi thư mục cũng như cho những người tham gia vào việc thiết kế và duy trì những hệ thống trao đổi và xử lý biểu ghi thư mục.

Từ khóa: MARC 21 rút gọn, Biểu ghi thư mục, Mô tả tài liệu, Thông tin Thư viện, Mô tả hình thức tài liệu, Mô tả nội dung tài liệu

pdf 354 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận