ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

.Ôn t p ng pháp ti ng Anh
1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh:
M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ây:

Ví d : SUBJECT John and I We He I VERB ate studied runs like walking. COMPLEMENT a pizza "present perfect" MODIFIER last night. last week. very fast.

1.1 Subject (ch ng ):
Ch ng là ch th c a hành ng trong câu, thư ng ng trư c ng t (verb). Ch ng thư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t (noun phrase - m t nhóm t k t thúc b ng m t danh t , trong trư ng h p này ng danh t không ư c b t u b ng m t gi i t ). Ch ng thư ng ng u câu và quy t nh vi c chia ng t . Chú ý r ng m i câu trong ti ng Anh u có ch ng (Trong câu m nh l nh, ch ng ng m hi u là ngư i nghe. Ví d : “Don't move!” = ng im!). Milk is delicious. (m t danh t ) That new, red car is mine. (m t ng danh t ) ôi khi câu không có ch ng th t s , trong trư ng h p ó, It ho c There óng vai trò ch ng gi . It is a nice day today. There is a fire in that

Từ khóa: các thì của tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh căn bản, văn phạm anh văn, ôn tập ngữ pháp tiếng anh, cách sử dụng thì, ngữ danh từ

pdf 153 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận