Tài liệu Nghiệp vụ thư viện - Khổ mẫu MARC21 cho dữ liệu thư mục

Năm khổ mẫu trao đổi MARC 21, bao gồm khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục, khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu về sưu tập, khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu phân loại và khổ mẫu MARC 21 cho thông tin cộng đồng, là những chuẩn được sử dụng rộng rãi cho việc trình bày và trao đổi dữ liệu thư mục, kiểm soát tính nhất quán, bộ sưu tập, phân loại và thông tin cộng đồng ở dạng máy tính đọc được. Mời các bạn đòn đọc.

Từ khóa: Nghiệp vụ thư viện, Khổ mẫu MARC21, Bảo quản tài liệu, Thư viện số, Kỹ thuật bảo quản, Tài liệu nghiệp vụ thư viện

pdf 967 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:194 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận