Tạp chí Triết học số 1 (119), Tháng 2 - 2001

Tạp chí Triết học số 1 (119), Tháng 2 - 2001 với các chủ đề: Hướng tới Đại hội IX của Đảng, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, kỷ niệm 510 năm ngày sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm, trao đổi ý kiến, giới thiệu sách.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Đại hội IX của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Triết học Mác - Lênin, Nghiên cứu Triết học

pdf 65 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận