Tạp chí Triết học số 2 (114), Tháng 4 - 2000

Tạp chí Triết học số 2 (114), Tháng 4 - 2000 với các chủ đề sau: Đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 130 năm ngày sinh V.I. Lênin, trao đổi ý kiến và giới thiệu sách.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Nghiên cứu Triết học, Nghị quyết của Đảng, Viện Triết học, Chủ nghĩa Mac - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh

pdf 64 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận