Tạp chí Triết học số 2 (141), Tháng 2 - 2003

Tạp chí Triết học số 2 (141), Tháng 2 - 2003 gồm các bài viết nhằm ứng dụng Nghị quyết IX của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trao đổi ý kiến, giới thiệu sách.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Nghị quyết IX của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Triết học, Nghiên cứu Triết học

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận