Tạp chí Triết học Số 3 (142), Tháng 3 - 2003

Tạp chí Triết học Số 3 (142), Tháng 3 - 2003 gồm các nội dung chính sau đây: Nghị quyết IX của Đảng và thực tiễn cuộc sống; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kỉ niệm 60 năm đề cương về văn hóa Việt Nam và phần trao đổi ý kiến.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Nghị quyết IX của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa Việt Nam, Nghiên cứu Triết học

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận