Tạp chí Triết học Số 4 (122), Tháng 7 - 2001

Tạp chí Triết học Số 4 (122), Tháng 7 - 2001 trình bày các vấn đề sau đây: Nghị quyết IX của Đảng và thực tiễn cuộc sống, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị truyền thống và những thách thức của toàn cầu hóa, trao đổi ý kiến, giới thiệu sách.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Triết học Số 4 năm 2001, Nghị quyết IX của Đảng, Thực tiễn cuộc sống, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận