TTHCM khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành

BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh, đại đòan kết dân tộc, tiểu luận

doc 42 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/09/2012 | Lượt xem:156 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận