Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

Tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm và lý thuyết của Hô Chí Minh
về việc xây dựng nền quốc phòng, lực lượng vũ trang, về những vấn đề có tính quy luật
của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, về chính trị và quân sự. đó là sự áp
dụng lý thuyết quân sự của chủ nghĩa Marx-Lê nin vào thực tiễn Việt Nam, kết hợp
truyền thông quân sự, nghệ thuật binh pháp cổ truyền của dân tộc Việt Nam, tiếp thu
khoa học quân sự cổ kim của nhân loại, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận
hữu cơ cực kì quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Đó không
phải là tư tưởng thuần túy quân sự, mà luôn là tư tưởng quân sự chính trị.
Đăng nhập để bình luận