Bài giảng Thuyết trình hiệu quả với PowerPoint - ThS. Nguyễn Trường Dũng

Bài giảng Thuyết trình hiệu quả với Power Point do ThS. Nguyễn Trường Dũng thực hiện, nhằm thảo luận vai trò của Power Point; thiết kế với Power Point, trước khi thuyết trình với Power Point;, trong khi thuyết trình với Power Point. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận