Báo cáo môn: Tư tưởng Hồ Chí minh

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ Nghĩa Xã Hội, là mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới và sáng tạo”. Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay?

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, xã hội khoa học, ôn thi triết học, độc lập dân tộc

doc 17 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận