Ebook Sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu - Nguyễn Đình Đăng

Ebook Sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu có nội dung trình bày phần lịch sử hội họa vẽ tranh sơn dầu với một số danh họa tiêu biểu nhằm minh họa cho việc phát triển kỹ thuật sơn dầu, nhấn một số chi tiết về hoạt phẩm, nêu tóm tắt 3 kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển chính. Cuối cùng tác giải giới thiệu vài nét và kỹ thuật vẽ sơn dầu của bản thân.
Đăng nhập để bình luận