Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật

Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của
xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về
nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà
nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã
hội là nhà nước và pháp luật.

Từ khóa: nhà nước và pháp luật, khoa học pháp lý, khoa học xã hội, chính trị học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp luận Mác - xít

pdf 149 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/08/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận