SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: giáo trình, kinh tế chính trị, Mác - Lênin, phương pháp trừu tượng, phương pháp biện chứng duy vật, phương pháp luận

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/09/2012 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận